BISE DI Khan 9th Class Date Sheet 2019BISE DI Khan 9th Class Date Sheet 2019